top of page

Emotions-Fokuseret terapi (EFT) er en oplevelsesorienteret psykoterapeutisk tilgang, der har sine rødder i den Klientcentrerede terapi, Gestaltterapien og den nyere emotionsteori og kognitionsforskning.

Derudover hviler retningen på et humanistisk eksistentielt menneskesyn og den fænomenologiske metode. EFT’en er – som den første og eneste terapiform indenfor den humanistisk eksistentielle (oplevelsesorienterede) psykoterapeutiske tradition – anerkendt som evidensbaseret og derved unik i sin empirisk-baserede tilgang.

Der er således tale om en metode, der hviler på veldokumenterede og velbeskrevne forskningsresultater, og som i øjeblikket markerer sig stadigt stærkere i såvel USA og Canada som i Europa.

I den emotions-fokuserede terapi vægtes det trygge, empatiske rum og den gode relation mellem terapeut og klient højt og anses som en forudsætning for et udbytterigt terapeutisk arbejde.
 

Terapeuten følger og spejler klienten fra øjeblik til øjeblik, og når det relationelle niveau anses for veletableret, skærpes fokus på en mere aktivt guidende interventionsform fra terapeutens side.
EFT’ens specifikke interventionsmodeller har vist sig yderst effektive i transformationen af svære følelser og uhensigtsmæssige mønstre i klientens liv.

 

EFT anser emotioner, følelser, for at være vort indre navigations-system, der fortæller os, hvad der er vigtigt ” her og nu”, hvad vi har behov for, og hvordan vi har brug for at handle i overensstemmelse med situationen.
 

Terapiformen fokuserer på at hjælpe mennesker med at blive opmærksomme på og udtrykke deres følelser, at lære at acceptere

og regulere dem, og at kunne reflektere over dem for at danne mening og eventuelt transformere dem.

 

Som Leslie Greenberg udtrykker det:

”You can not leave a place until you have arrived”.

          "Man kan ikke forlade et sted, før man er ankommet"

 

 Teorien giver terapeuten en god mulighed for at differentiere de emotionelle udtryk, klienten præsenterer, for således at kunne være hjælpsom i forhold til at støtte hans/hendes forandringsproces. Et andet centralt element er begrebet ”caseformulation”, som er et vigtigt og systematisk redskab for terapeuten til at organisere informationer og få overblik over klientens proces, således at opmærksomheden skærpes og fokus lægges på det, der er meningsfuldt for klienten her og nu, fra øjeblik til øjeblik.

bottom of page